Dagordning Årsmöte 24 april 2021

Dagordning årsmöte 24 april kl 13.00

1. Mötets öppnande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer-tillika rösträknare-att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Upprättande av röstlängd
5. Mötets behöriga utlysande
6. Val av ordförande för mötet
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltning
9. Revisorns berättelse
10. Beslut om disposition av föreningens tillgångar
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor/propositioner
13. Anmälda motioner
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Enskild medlem 300 kronor
Förening 500 kronor
Företag 1000 kronor
Livstidsmedlem 4500 kronor

15. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
Förslag: Endast milersättning enligt gällande taxa hos Skatteverket.
16. För nya verksamhetsåret val av:
a) Styrelsens tillika föreningens ordförande på ett (1) år
b) Ledamöter av styrelsen
Tre (3) stycken på två (2) år
En (1) stycken på ett ( 1 ) år
c) Suppleanter fem (5) stycken på ett (1) år
d) Revisor på ett (1) år
e) Ordförande i valberedningen, jämte två (2) ledamöter av densamma på ett (1) år
f) Suppleant till valberedningen på ett (1) år
17. Mötets avslutande