Årsmöte 23 mars 2019

Varmt välkommen till årsmötet som i år kommer hållas på Änkarps gård i Eksjö, lördagen den 23 mars 2019.

Dagordning årsmöte 23 mars 2019 kl 13.00

1. Mötets öppnande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer-tillika rösträknare-att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Upprättande av röstlängd
5. Mötets behöriga utlysande
6. Val av ordförande för mötet
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltning
9. Revisorns berättelse
10. Beslut om disposition av föreningens tillgångar
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor/propositioner
– Stadgeändring punkt 5.8
13. Anmälda motioner
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Enskild medlem 300 kronor
Förening 500 kronor
Företag 1000 kronor
Livstidsmedlem 4500 kronor

15. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
Förslag: Endast milersättning enligt gällande taxa hos skatteverket.
16. För nya verksamhetsåret val av:
a) Styrelsens tillika föreningens ordförande på ett (1) år
b) Ledamöter av styrelsen
Tre stycken på två (2) år
Fyllnadsval på en stycken på ett ( 1 ) år
c) Suppleanter fem stycken på ett (1) år
d) Revisor på ett (1) år
e) Ordförande i valberedningen, jämte två ledamöter av densamma på ett (1) år
f) Suppleant till valberedningen på ett (1) år
17. Mötets avslutande

 

Förslag på stadgeändring

Till årsstämman för Svenska Hästars Värn år 2019.

Proposition 1

Förslag på stadgeändring punkt 5.8

Bakgrund: För att styrelsen skall ha möjlighet att företa fyllnadsval på uppkomna vakanser när det gäller suppleanter och ledamöter i styrelsen under verksamhetsåret, föreslås följande ändring i stadgarna.

Nuvarande text:

Suppleanter inträder vid ordinarie ledamots avgång under mandatperioden i den ordningsföljd de blivit valda av årsmötet. Fyllnadsval till andra uppkomna vakanser under mandatperioden kan företas på ordinarie styrelsemöte där styrelsen kan utse kandidat fram till nästkommande årsmöte.
Förslag till stadgeändring:

Suppleanter inträder i första hand vid ordinarie ledamots avgång under mandatperioden i den ordningsföljd de blivit valda av årsmötet.

Vid avsaknad av suppleanter valda av årsmötet, kan fyllnadsval till uppkomna vakanser under mandatperioden företas på ordinarie styrelsemöte, där styrelsen kan utse suppleanter eller ledamöter på vakanta platser fram till nästkommande årsmöte.

 

Proposition 2

Inköp av räddningsstall

Bakgrund: SHV bedriver räddningsverksamhet av hovbärande djur, och vill därför etablera ett eget räddningsstall för att kunna samla alla akuthästarna på ett och samma stället. Vi har gjort tidigare försök att ha ett räddningsstall i Stockholm där vi hyrde in oss i en verksamhet, vilket inte passade föreningen alls. Diskussioner har förekommit mellan alternativen att hyra in oss på en gård igen eller köpa ett eget räddningsstall. På inrådan av vår revisor vill styrelsen lyfta frågan om att köpa en gård, för beslut på SHV:s årsmöte.

För att göra detta möjligt behöver föreningen sätta in 50% av kostnaden med eget kapital för att kunna låna resterande summa amorteringsfritt av banken. Minst 1.000,000:- ska finnas på kontot efter finansiering av gården för att säkra föreningens hästar.

Fördelar med detta är:

  • Locka fler sponsorer då pengarna går till en fysisk verksamhet/anläggning
  • Underlätta administrationen
  • Nya potentiella fodervärdar kan träffa och provrida fler hästar samtidigt
  • Hästar som vi ej får ut på foder, får ett permanent hem i räddningsstallet
  • Bedriva egen verksamhet på gården

Förslag:

Att styrelsen får förtroende av årsmötet att inköpa ett eget räddningsstall enligt ovanstående.